Stypendia szkolne

Od stycznia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu rozpoczął realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty.
Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

  • bezrobocie;
  • niepełnosprawność;
  • wielodzietność
  • alkoholizm
  • narkomania
  • długotrwała lub ciężka choroba;
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • rodzina niepełna
  • inne zdarzenia losowe

Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MOPS Sosnowiec lub uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322 962 346