Misja Szkoły Podstawowej Nr 27

Jesteśmy Szkołą przyjazną, bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.

Zapewniamy:

 • Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole.
 • Zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 • Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie uczenia się.
  Wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania odmienności, niepełnosprawności innych osób.
 • Warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
 • Kultywowanie tradycji.
 • Pomocy psychologiczno-pedagogiczną.

Wspieramy:

 • Wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań.
 • Rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli.
 • Działania różnych instytucji, zapewniając uczniom wszechstronną pomoc .

Umożliwiamy:

 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych.
 • Udział rodziców w kształtowaniu oblicza szkoły.
 • Stały kontakt rodziców z nauczycielami, pedagogiem i dyrekcją szkoły.
 • Podejmowanie decyzji uczniów w sprawach dotyczących życia szkoły.