Model Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 27

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 27 w Sosnowcu:
  • Zna i stosuje zasady życia społecznego.
  • Posiada umiejętność budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami.
  • Potrafi się uczyć i korzystać z nowoczesnych źródeł informacji.
  • Posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów.
  • Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka.
  • Dba o swój rozwój fizyczny i artystyczny, rozwija swoje pasje, zainteresowania, zdolności i promuje zdrowy styl życia
  • Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu.
  • Dba o bezpieczeństwo własne i innych.