Wizja Szkoły Podstawowej Nr 27

Najwyższym dobrem naszej Szkoły jest Uczeń
  • Szkoła Podstawowa nr 27 jest szkołą nowoczesną, przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.
  • Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
  • Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
  • Uczeń chce i potrafi się uczyć, korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej, pracuje metodami aktywnymi.
  • Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
  • Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
  • W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
  • Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.