dziewczynka w bibliotece

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.
 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 7. Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres czterech tygodni.
 3. Uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.
 4. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 2. Do czytelni należy wchodzić w zmiennym obuwiu, teczki, kurtki, należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
 3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni i księgozbioru podręcznego.

ZASADY WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH:

 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej darmowe materiały edukacyjne: podręczniki szkolne wraz
  z zestawami ćwiczeń.
 2. Podręczniki do nauki religii rodzice/opiekunowie uczniów zakupują we własnym zakresie (po uzyskaniu informacji od nauczyciela przedmiotu do religii).
 3. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego uczniowie są zobowiązani do oddania tylko wypożyczonych podręczników szkolnych.
 4. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu podręczników szkolnych oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 5. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia w razie zniszczenia lub zagubienia.
 6. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 7. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 8. Podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.
 9. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).