Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022


Przewodniczący: Tomasz Wiśniewski

Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Bilnik

Sekretarz: Beata Safronow


Numer konta bankowego Rady Rodziców:

PKO BP 27 1020 2498 0000 8102 0558 0008

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. W szczególności Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Jedna osoba spośród nich wchodzi do szkolnej rady rodziców.
Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową. Rada Rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych w oparciu o dobrowolne składki lub inne źródła. Środki finansowe są przeznaczone na wspieranie celów i zadań szkoły.

Ze zgromadzonych funduszy rada rodziców również finansuje nagrody dla uczniów, bilety wstępu do instytucji kultury, prezenty dla uczniów na Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, mikołajki, Dzień Dziecka. Rada Rodziców wspiera finansowo wiele przedsięwzięć szkolnych, które nie mogłyby być zrealizowane ze względu na brak środków finansowych.
Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania, doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest współpraca z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.

Zadania i kompetencje Rady Rodziców opisane są w Statucie Szkoły ( Rozdział III §10 )