Świetlica czynna w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30

Dzieci bawią się na lekcji

Kierownik świetlicy - Barbara Targowska

telefon: 32 2999004
e-mail: swietlica@sp27sosnowiec.edu.pl

Regulamin świetlicy

 • Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I – III, których oboje rodzice pracują zawodowo.
 • Uczniowie klas starszych będą przyjmowani w uzasadnionych przypadkach np. odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa.
 • Rodzic zapisuje dziecko osobiście, podstawą przyjęcia jest wypełnienie karty zgłoszenia.
 • Do odbioru dzieci ze świetlicy upoważnione są tylko osoby wskazane w karcie zapisu, nie ma możliwości wypuszczenia dziecka samodzielnie na podstawie rozmowy telefonicznej, a jedynie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia rodzica. Każda zmiana dotycząca odbioru dziecka przez inne osoby musi być udokumentowana pisemnym oświadczeniem..
 • Na życzenie rodziców złożone pisemnie dziecko uczęszczające do świetlicy może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli ukończyło 7 lat, a pod opieką którego wychodzi ze świetlicy osiągnął wiek co najmniej 10 lat (art.43 ust.1 ustawy o ruchu drogowym).
 • W przypadku braku możliwości odebrania dziecka do do godziny 16.30 należy wykonać telefon do szkoły z podaniem przyczyn opóźnienia.
 • Rodzice zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy – aktualizowanie numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych – liczba dzieci uczestniczących w zajęciach może liczyć do 25 osób.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przyniesione przez dzieci.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, szacunku, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania mienia szkoły stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • Dziecko z objawami chorobowymi nie powinno przebywać w świetlicy – w przypadkach takich rodzice będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
 • Z obiadów w szkolnej stołówce może korzystać każde dziecko uczące się w szkole.
 • Wpłat za wyżywienie dokonujemy przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca. Informację o kwotach wpłat podaje kierownik świetlicy.
 • Rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka na obiedzie w celu odliczenia kosztów posiłków w następnym miesiącu. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie w sekretariacie szkoły lub osobiście u kierownika świetlicy, wychowawcy klasy lub intendenta szkolnego.
 • Obiady w szkolnej stołówce wydawane są w godzinach 11.30 – 13.30, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla poszczególnych klas.
 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady bezpieczeństwa, higieny i kultury zachowania przy stole.
 • Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą omawiać z wychowawcami oraz kierownikiem świetlicy.
 • Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do świetlicy.