Statut Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu

Statut Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu opracowano na podstawie:
Artykuł 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Spis treści:

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Cele i zadania szkoły

Rozdział III Organa szkoły i ich kompetencje

Rozdział IV Organizacja pracy szkoły

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Zakres zadań nauczycieli

Rozdział VI Rodzice

Rozdział VII Uczniowie – prawa i obowiązki

Rozdział VIII Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Rozdział IX Tryb przeprowadzania egzaminu po klasie VIII

Rozdział X Postanowienia końcowe

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu
 2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy – Szkoła Podstawowa nr 27 im. St. Wyspiańskiego.
 3. Szkoła mieści się w Sosnowcu przy ul. Grabowej 2.

§ 2

 1. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu, zwana dalej szkołą, jest placówką typu publicznego.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec. Nadzór pedagogiczny prowadzi Śląski Kurator Oświaty.
 3. Szkoła Podstawowa nr 27 im. St. Wyspiańskiego w Sosnowcu jest jednostką budżetową, rozliczającą się z budżetem miasta.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 6. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z: darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, opłat za kursy, szkolenia i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Środki specjalne mogą być przeznaczone na: działalność dydaktyczno-wychowawczą, pomoce naukowe i wyposażenie, materiały na remonty i konserwacje, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za usługi i inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.
 8. Szkoła posiada własny sztandar i logo szkoły.
 9. Szkoła posługuje się trzema pieczęciami:
  1) pieczęć podłużna o następującej treści:

  Szkoła Podstawowa nr 27
  im. Stanisława Wyspiańskiego
  41 – 200 Sosnowiec, ul. Grabowa 2
  tel. 299-90-04
  NIP 000738757


  2) pieczęć okrągła duża o treści:
  godło państwowe w środku i napis w otoku:

  Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu

3) pieczęć okrągła mała o treści:
godło państwowe w środku i napis w otoku:

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu

§ 3

 1. Czas kształcenia trwa 8 lat i obejmuje dzieci i młodzież podlegającą obowiązkowi szkolnemu.
 2. W szkole mogą być organizowane oddziały przedszkolne.

Rozdział II Cele i zadania Szkoły

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
  1) umożliwia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnych etapach kształcenia,
  2) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym i fizycznym,
  3) wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
  4) uwzględnia działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia uczniów, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  5) gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne,
  6) stwarza wszystkim uczniom warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizację różnych form aktywności pozalekcyjnej,
  7) prowadzi działania mające na celu stworzenie warunków pobytu w szkole, które zapewnią uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
  8) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  9) promuje zdrowie oraz wdraża do świadomej jego ochrony poprzez działalność wychowawczą i edukacyjną,
  10) wzbudza potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształci świadomego odbiorcę kultury poprzez organizację różnych form aktywności kulturalnej uczniów,
  11) realizuje zadania wychowawcze określone szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym,
  12) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów środowiska,
  13) zapewnia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w klasach,
  14) upowszechnia technologię komputerową i informacyjną, zapewniając oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
  15) realizuje zadania wynikające z prowadzenia spraw administracyjnych, kadrowych i obsługi finansowo-księgowej szkoły.

§5

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
  1) kształcenie zgodne z założeniami podstaw programowych dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego,
  2) organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji,
  3) oddziaływanie wychowawcze skierowane na takie priorytety jak: współdziałanie w grupie, świadome dążenie do zaplanowanego celu oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego,
  4) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia: kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, czytelniczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  5) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o różnorodnym charakterze,
  6) zajęcia o charakterze terapeutyczno–wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  kompensacyjnych i usprawniających,
  7) prowadzenie lekcji religii i etyki w szkole,
  8) prowadzenie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej,
  9) prowadzenie zajęć z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
  10) pracę pedagoga/logopedy wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, współpracą z ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym i komisariatem policji,
  11) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, organizację pracy samorządu uczniowskiego, uroczystości szkolne, patriotyczne, religijne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pomoc koleżeńską, wolontariat,
  12) organizację imprez szkolnych: pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe, wycieczki szkolne, Dzień Otwarty,
  13) realizację zadań opisanych w szkolnym systemie doradztwa zawodowego.

Rozdział III Organa Szkoły i ich kompetencje

§ 6

 1. Organami szkoły są:
  1) Dyrektor Szkoły,
  2) Rada Pedagogiczna,
  3) Rada Rodziców,
  4) Samorząd Uczniowski

§ 7

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Dyrektor szkoły pełni funkcję kierownika zakładu pracy i jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
  1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2) wydaje zarządzenia,
  3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz w organizacji praktyk pedagogicznych,
  11) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
  12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  13) współpracuje z higienistką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
 2. Zadania szczegółowe Dyrektora Szkoły:
  1) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania: plan dydaktyczno–wychowawczy szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji,
  2) określanie i ustalanie sposobów dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  3) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,
  4) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych,
  5) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
  7) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
  8) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i innymi organami szkoły,
  9) dbałość o powierzone mienie szkoły,
  10) poszerzanie bazy materialno-technicznej oraz opracowanie projektu budżetu szkoły,
  11) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
  12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników – zgodnie z odrębnymi przepisami,
  13) nagradzanie pracowników – zgodnie z przyjętym regulaminem nagradzania,
  14) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
  15) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły,
  16) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 3. Dyrektor Szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
  1) dokonuje szczegółowych przeglądów stanu technicznego placówki i stwierdza jej gotowości do podjęcia działalności po każdej dłuższej przerwie feryjnej,
  2) zleca dokonywanie obowiązujących przeglądów technicznych w zakresie instalacji elektrycznej, przeciw pożarowej, gazowej i odgromowej,
  3) współdziała z inspektorem BHP i realizuje bieżące zalecenia, opracowuje plany remontów służących utrzymaniu bazy szkoły w odpowiednim stanie,
  4) organizuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć szkolnych,
  5) czuwa nad właściwym pełnieniem dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw,
  6) zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów w czasie imprez i wycieczek szkolnych,
  7) organizuje dla pracowników szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy.
 4. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. Informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierają:
  1) zakres wykonania planu,
  2) wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:
  a) wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych oraz wyników sprawdzianu,
  b) ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami,
  c) podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego z informacją o jej skutkach.
 5. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej) informację o Szkolnym Zestawie Programów Nauczania i Szkolnym Zestawie Podręczników.
 6. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.
 7. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 8. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.
 9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 8, mogą być ustalone:
  1) w dni, których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty,
  2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów
  lub związków wyznaniowych,
  3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
 10. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie pkt. 8, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w soboty.
 12. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt. 8 i 9 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu.
 13. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa,
  2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np.: klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 14. Zajęcia, o których mowa w pkt. 13 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 15. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 16. Dyrektor Szkoły niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji informuje na piśmie rodziców ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym.
 17. Organizuje zajęcia dodatkowe, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 18. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za coroczne ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym.
 19. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.
 20. Dyrektor Szkoły określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 21. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 22. Dyrektor Szkoły organizuje opiekę uczniom, których rodzice pracują zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, w czasie przerw świątecznych (na pisemną deklarację rodzica).

§ 8

RADA PEDAGOGICZNA

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, którą tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. W posiedzeniach rady mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście z głosem doradczym.
 7. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej spraw uczniowskich, mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2) projekt planu finansowego szkoły,
  3) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
  4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień,
  5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  6) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. Uchwalenie i zmiana statutu muszą być poprzedzone konsultacją z istniejącymi organami szkoły.
 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 14. Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły. Wybory osobowe powinny być tajne na zasadach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd opracowuje na każdy rok szkolny harmonogram swojej działalności, ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz formy i metody pracy.
 4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu oraz może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 5. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Rodziców wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
  6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  7) prawo do wskazywania, w porozumieniu z dyrektorem kandydatów do szkolnej rady wolontariatu.

§ 10

RADA RODZICÓW
 1. Rodzice mają prawo do wyłonienia Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i określa w szczególności:
  1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły.
 5. Reprezentacja rodziców w Szkole Podstawowej Nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu działa pod nazwą: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 27 w Sosnowcu .
 6. Rada Rodziców używa pieczęci o treści:

  Rada Rodziców
  Szkoły Podstawowej nr 27
  41 – 200 Sosnowiec, ul. Grabowa 2

 7. Rada Rodziców ma prawo występowania do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw szkoły.
 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły,
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 10. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 11. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł .
 12. Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły.

§ 11

 1. Zasady współdziałania organów szkoły:
  1) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji,
  2) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Plany te powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a w szczególności środowiska, którego organ szkoły jest reprezentantem,
  3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji,
  4) pomiędzy organami szkoły zapewniona jest bieżąca wymiana informacji o podejmowanych działaniach i decyzjach w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły,
  5) sprawy sporne i sytuacje konfliktowe rozwiązane są na wspólnych, do tego celu zwoływanych zebraniach wszystkich organów szkoły (w zależności od jakości spraw). Decyzje podejmuje się w oparciu o zwykłą większość głosów.

Rozdział IV Organizacja pracy Szkoły

§12

 1. U podstaw organizacji nauczania i wychowania w szkole leży aktualnie obowiązująca ustawa prawo oświatowe oraz każdorazowo wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 2. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania w ośmioletnim cyklu nauczania.
 3. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I – VIII.
  1) etap I – klasy I – III szkoły podstawowej,
  2) etap II – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku:
  1) arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkoły do dnia 30 maja danego roku,
  2) w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
  3) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.
 6. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
 7. Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV-VIII na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 8. W klasach I – III w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu Rady Rodziców dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 osób:
  1) Dyrektor Szkoły może odstąpić od w/w podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 osób na wniosek Rady Rodziców i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  2) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 9. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 10. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV– VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 11. Czas trwania zajęć edukacyjnych:
  1) godzina lekcyjna trwa 45 minut,
  2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 12. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 13. Kształcenie uczniów w klasach I – VIII ośmioletniej szkoły podstawowej odbywa się w oparciu o ustaloną przez MEN podstawę programową kształcenia ogólnego, w oparciu o szkolny zestaw planów i programów nauczania, który zawiera:
  1) zadania ogólne szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,
  2) cele edukacyjne, zadania szkoły, treści i osiągnięcia dla etapów klas I – III szkoły podstawowej i klas IV – VIII szkoły podstawowej,
  3) w zakresie II etapu edukacyjnego zostały one rozpisane zgodnie z przedmiotami nauczania.
 14. Organizację nauczania i wychowania w szkole regulują następujące dokumenty:
  1) Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników – określa dydaktyczną działalność szkoły:
  a) obowiązek wyboru programu i podręczników spoczywa na nauczycielu przedmiotu, który dostosowuje je optymalnie do poziomu intelektualnego uczniów danego oddziału,
  b) wyboru dokonuje się spośród podręczników zaakceptowanych przez MEN, jako zgodnych z nową podstawą programową,
  c) nauczyciel może również stworzyć i realizować autorski program nauczania (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  d) wybrany program lub podręcznik nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej,
  2) działania szkoły o charakterze wychowawczym realizowane przez wychowawców i wszystkich nauczycieli są opisane w sposób całościowy w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.
 15. Szkoła zastrzega sobie możliwość organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w przypadku pozytywnego zaopiniowania tego projektu przez Radę Pedagogiczną.
 16. Na terenie szkoły mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne:
  1) zajęcia pozalekcyjne mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, wdrożenie do racjonalnego spędzania wolnego czasu,
  2) zajęcia pozalekcyjne realizowane są w zależności od potrzeb i możliwości szkoły,
  3) w realizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła może współpracować z Radą Rodziców, placówkami naukowymi i kulturalnymi, zakładami pracy oraz instytucjami działającymi w środowisku,
  4) zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 17. Szkoła prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy i schorzeniami ortopedycznymi samodzielnie bądź przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
 18. Religia i etyka jako przedmioty nieobowiązkowe, są prowadzone dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą – życzenie jest wyrażone na piśmie i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.
 19. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. Zajęcia kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.
 20. Szkoła nie pobiera jakichkolwiek opłat od rodziców z tytułu udostępnienia rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczącej ich dzieci.
 21. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.
  1) uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

§ 13

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
  1) dyżury nauczycieli w budynku według grafików wywieszonych w pokoju nauczycielskim,
  2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
  3) opiekę sprawowaną przez opiekunów podczas wycieczek szkolnych,
  4) telefoniczne zgłaszanie do policji przed wyjazdem na wycieczkę autokarów, w celu dokonania kontroli formalnej oraz technicznej; w/w zgłoszenie jest potwierdzone wpisem w zeszycie znajdującym się w sekretariacie szkoły,
  5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
  6) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania,
  7) dostosowywanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju wykonywanych przez nich działań,
  8) utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w stanie stałej czystości i sprawności,
  9) uwzględnianie w tygodniowym planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu nauki,
  10) uwzględnianie zasady różnorodności zajęć w każdym dniu nauki,
  11) przestrzeganie zasad nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
  12) szczegółowy zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem przez szkołę bezpieczeństwa określa regulamin BHP,
  13) szczegółowy zakres postępowania w przypadku wystąpienia w szkole wypadku określa szkolna procedura wypadkowa.
 2. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły:
  1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję,
  2) w czasie przerw między lekcjami i przed lekcjami – nauczyciel dyżurujący,
  3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun.
 3. Zasady, organizację i harmonogram dyżurów stałych i rezerwowych określa Dyrektor Szkoły.
 4. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji inny nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 5. Nieobecnego nauczyciela na dyżurze zastępuje inny nauczyciel wskazany w harmonogramie dyżurów rezerwowych.
 6. Zasady organizowania wycieczek szkolnych, wyjazdów dzieci w ramach „zielonej szkoły” i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni regulamin.
 7. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie szkoły.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez placówkę odpowiedzialny jest każdy pracownik szkoły.
 9. Pracownicy niepedagogiczni maja obowiązek:
  1) reagowania na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów: kłótnie, bójki, agresję oraz zgłaszania tego faktu nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy,
  2) niezwłocznego zgłaszania do Dyrektora Szkoły informacji o dostrzeżonych zagrożeniach, awariach, usterkach we wszystkich pomieszczeniach szkoły,
  3) udzielania w razie konieczności pierwszej pomocy.

§ 14

 1. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, bez zgody nauczyciela.
 2. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” w sekretariacie szkoły – telefon odbiera rodzic.

§ 15

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 1. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno–pedagogiczna.
 2. Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.
 3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
  1) z niepełnosprawności,
  2) z niedostosowania społecznego,
  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4) z zaburzeń zachowania lub emocji,
  5) ze szczególnych uzdolnień,
  6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,
  8) z choroby przewlekłej,
  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  10) z niepowodzeń edukacyjnych,
  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda, doradca zawodowy.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1) rodzicami uczniów,
  2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
  4) innymi szkołami,
  5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 9. Dyrektor Szkoły uzgadnia z podmiotami wymienionymi w punkcie 4 warunki współpracy.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1) ucznia,
  2) rodziców ucznia,
  3) Dyrektora Szkoły,
  4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
  5) higienistki szkolnej,
  6) poradni,
  7) asystenta nauczyciela,
  8) pracownika socjalnego,
  9) asystenta rodziny,
  10) kuratora sądowego,
  11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
  2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,
  3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz zajęć o charakterze terapeutycznym,
  5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  6) porad i konsultacji.
 12. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 14. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się .
 15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 16. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 17. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 18. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 19. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 20. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 21. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych czy zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 22. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 23. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
  1) wspólnie z oddziałem szkolnym,
  2) indywidualnie z uczniem.
 24. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii poradni.
 25. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 26. Wychowawca klasy lub dyrektor placówki informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 27. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustanowiony dla poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 28. Wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele lub specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami z punktu 8.
 29. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
 30. W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
 31. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia zawiera informacje o:
  1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia,
  2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  3) działaniach podjętych przez nauczycieli, specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,
  4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 32. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w szkole.
 33. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 34. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia:
  1) o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

§ 16


WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 1. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami kształcenia nauczycieli. Podstawową formą tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki pedagogiczne – roczne, miesięczne i tygodniowe.
 2. Praktyki pedagogiczne, o których mowa w ust. 1, organizowane są na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.
 3. Przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły na opiekunów praktykantów.

§ 17


BIBLIOTEKA

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice .
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowanie zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Pracownicy biblioteki szkolnej corocznie opracowują własny szczegółowy plan pracy.
 6. Ilość pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 18


ŚWIETLICA

 1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną dla uczniów zmuszonych dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 2. Świetlica dysponuje własnym pomieszczeniem i wyposażeniem umożliwiającym realizację programu pracy opiekuńczo–wychowawczej.
 3. W świetlicy zatrudnieni są kierownik i opiekun – wychowawca w zależności od ilości grup wychowawczych.
 4. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które nie powinny liczyć więcej niż 25 uczniów.
 5. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne, a czas pracy jest dostosowany do potrzeb wychowanków świetlicy i corocznie określany przez Dyrektora Szkoły.
  Świetlica jest czynna codziennie od godziny 7.00 – 8.00 oraz od godziny 11.30 do 16.30.
 6. Do głównych zadań świetlicy należy:
  1) zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej, stosownie do potrzeb, opieki i wychowania pozalekcyjnego,
  2) stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i rekreacji uczniów,
  3) służenie pomocą w nauce w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami uczniów,
  4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie,
  5) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  6) stwarzanie warunków do współuczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie kulturalnej rozrywki,
  7) wyrabianie nawyków pracy społecznie użytecznej, świadomej dyscypliny i życia zespołowego,
  8) rozwijanie inicjatywy i samodzielności uczniów,
  9) zasady organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz jej regulamin zatwierdza w odrębnym trybie Dyrektor Szkoły.

§ 19

STOŁÓWKA

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Szkoła dysponuje kuchnią i stosownym personelem: intendentem, kucharką i pomocą kuchenną.
 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w szkole ustala Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki i pomocy w zakresie żywienia, wykorzystując pomoc MOPS i innych instytucji, organizacji i sponsorów. Cena posiłków uzależniona jest od rynkowych cen artykułów spożywczych.
 4. Stołówka szkolna podlega kontroli finansowej i sanitarnej właściwej dla placówek oświatowych.

§ 20

HIGIENISTKA SZKOLNA

 1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne o charakterze higieniczno–sanitarnym.
  Zakres czynności oraz czas pracy higienistki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz resortowych.
 2. Gabinet higienistki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki.

§ 21

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
  1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, tj. sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, plac zabaw,
  3) bibliotekę szkolną z właściwie i celowo dobranym księgozbiorem,
  4) świetlicę i stołówkę szkolną wraz z zapleczem kuchennym,
  5) gabinet pielęgniarki szkolnej,
  6) gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej,
  7) pomieszczenia administracyjno–gospodarcze i przeznaczenia ogólnego,
  8) szatnie,
  9) salę do gimnastyki korekcyjnej.

§ 22


SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU.

 1. W szkole jest powołane Szkolne Koło Wolontariatu.
 2. Z członków samorządu uczniowskiego zostaje wyłoniona szkolna rada wolontariatu.
 3. Cele wolontariatu szkolnego:
  1) zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,
  2) tworzenie więzi między uczniami, nauczycielami a środowiskiem lokalnym,
  3) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,
  4) inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  5) kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,
  6) nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych,
  7) kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  8) współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,
  9) kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego,
  10) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.

§ 23

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

 1. Na terenie szkoły funkcjonuje pracownia informatyczna.
 2. Pracownie są pomieszczeniami szkolnymi służącymi do realizacji zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 3. W pracowniach musi być wywieszony w widocznym i ogólnodostępnym miejscu regulamin porządkowy określający zasady bhp oraz apteczka pierwszej pomocy.

§ 24

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z Radą Rodziców.

§ 25


ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

 1. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada Dyrektor Szkoły.
 2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na terenie szkoły są doradca zawodowy oraz pedagog szkolny.
 4. Osoby odpowiedzialne za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
  1) opracowują roczny plan pracy,
  2) koordynują działania realizowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  3) monitorują wykonanie przydzielonych zadań,
  4) przeprowadzają ewaluację realizacji planu w danym roku szkolnym.
 5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
 6. Doradztwo zawodowe jest istotnym ogniwem i bezpośrednim wzmocnieniem edukacji, ponieważ:
  1) zapobiega przypadkowości podjętych przez młodzież decyzji dotyczących edukacji i planowania kariery zawodowej,
  2) uczy młodzież elastycznego dopasowywania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej do zmian na rynku pracy,
  3) rozwija umiejętność świadomego zarządzania swoją karierą zawodową,
  4) przyczynia się do wzrostu zaangażowania uczniów w proces edukacji.
 7. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje głównie uczniów, jak również nauczycieli i rodziców.
 8. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna być poprzedzona diagnozą ucznia.
 9. Diagnoza powinna służyć dostosowaniu i przygotowaniu dla uczniów:
  1) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich potencjał,
  2) zajęć psychoedukacyjnych rozwijających ich wiedzę i samoświadomość oraz umiejętności interpersonalne,
  3) zajęć zawodoznawczych rozwijających wiedzę o sobie, świecie zawodów, rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia.

Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Wszystkich pracowników, o których mowa w punkcie 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły.

§ 27

 1. W szkole tworzy się stanowiska kierownicze:
  1) wicedyrektora,
  2) kierownika świetlicy.
 2. Powierzenia stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

§ 28

WICEDYREKTOR

 1. Wicedyrektor współpracuje z dyrektorem szkoły w całokształcie działalności szkoły.
 2. Do zadań wicedyrektora należy:
  1) sprawowanie wraz z Dyrektorem nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
  2) kontrola dokumentacji pracy poszczególnych klas,
  3) sprawowanie nadzoru nad zespołami, organizacjami i różnymi formami zajęć w szkole w ramach podziału zadań kontrolnych między dyrektorem i jego zastępcą,
  4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora,
  5) w czasie nieobecności Dyrektora Szkoły wicedyrektor zastępuje go we wszystkich sprawach, przejmując tym samym pełną odpowiedzialność za kierowanie szkołą.

§ 29

KIEROWNIK ŚWIETLICY

 1. Do zadań kierownika świetlicy należy:
  1) organizacja zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji,
  2) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy: dzienniki, regulamin świetlicy, regulamin korzystania z obiadów, roczny plan pracy dydaktyczno
  – wychowawczej, miesięczne rozkłady zajęć,
  3) prowadzenie dokumentacji żywienia na terenie placówki,
  4) nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi oświatę: TPD, MOPS, Parafią św. A. Boboli, pozyskiwanie sponsorów,
  5) prezentowanie twórczości wychowanków świetlicy w środowisku lokalnym,
  6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, odpoczynku i zabawy.

§30

NAUCZYCIELE

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.

  § 31

Nauczyciel jest zobowiązany:
1) wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
2) przestrzegać regulaminu pracy,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) przestrzegać zasad ochrony danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
6) sumiennie wykonywać zadania nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy,
7) aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach rady pedagogicznej,
8) przygotowywać, organizować i prowadzić spotkania z rodzicami uczniów,
9) uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
10) uczestniczyć w dyżurach, określonych w planie dyżurów,
11) realizować doraźne zastępstwa, zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora,
12) dbać o zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów,
13) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijać ich zdolności oraz zainteresowania,
14) zachować bezstronność, obiektywizm w ocenianiu uczniów,
15) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno–pedagogiczną.
16) kontrolować frekwencję uczniów na każdej lekcji:
a) obowiązuje następujący zapis frekwencji w dzienniku:
uczeń obecny: +
uczeń nieobecny: –
uczeń spóźniony: S nad – (do 15 minut)
spóźnienie dłuższe niż 15 minut: podać nad – rzeczywistą ilość minut spóźnienia
nieobecność usprawiedliwiona: U nad –
ucieczka z lekcji lub wagary: W nad –
b) nauczyciel zwalniający uczniów na konkursy, zawody sportowe ma obowiązek powiadomić wychowawcę oraz dołączyć do dziennika listę uczniów zwolnionych,
c) nauczyciel zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na uczestnictwo w konkursach, wycieczkach, zawodach sportowych,
d) w klasach I – VIII jeżeli w danym dniu uczniowie reprezentują szkolę na zawodach lub konkursach to nauczyciel prowadzący dane zajęcia w rubryce „wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia” wpisuje przy numerze właściwego ucznia K nad – (konkurs) lub Z nad – (zawody), przy temacie w rubryce obecnych należy w takim przypadku wpisać faktyczną liczbę uczniów na lekcji oraz liczbę uczniów będących na zawodach lub konkursach z innym nauczycielem,
e) jeżeli uczeń został zwolniony z powodu złego samopoczucia, jeżeli został zwolniony na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) należy wpisać nad – zw,
f) w świetlicy szkolnej
uczeń obecny: +
uczeń nieobecny: –
uczeń na gimnastyce korekcyjnej: K
uczeń na etyce: E
uczeń na zajęciach Ogniska Pracy Pozaszkolnej: O
uczeń na zajęciach logopedycznych: L
uczeń na zajęciach tanecznych: T

§ 32

 1. Prawa nauczycieli określają odrębne przepisy
 2. Nauczyciel ma prawo do:
  1) godnych warunków pracy,
  2) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
  3) podejmowania nowatorskich form i metod pracy,
  4) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych,
  5) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  6) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia,
  7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
  8) pomocy ze strony dyrektora szkoły we wszelkich sprawach związanych z realizacją procesu dydaktyczno–wychowawczego,
  9) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.

§ 33

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, w szczególności poprzez:
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2) inspirowanie i wspomaganie działań wychowawczych uczniów,
  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca w celu realizacji swych zadań podejmuje następujące działania:
  1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, np. wycieczki klasowe, wieczornice, dyskoteki, imprezy kulturalne, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych od klasy czwartej, współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci, otrzymywania od nich pomocy i wsparcia w swoich działaniach (włączenie ich w sprawy klasy i szkoły),
  3) współpracuje z pedagogiem szkolnym, pracownikami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w celu rozpoznania potrzeb i trudności uczniów,
  4) kontaktuje się z rodzicami uczniów co najmniej raz w ciągu miesiąca,
  5) dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, egzekwuje obowiązek szkolny i obowiązek nauki, informuje pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczniów najpóźniej do 10 każdego miesiąca,
  6) informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, problemach wychowawczych.
 3. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej: dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dokumentację wychowawcy, plany wychowawcze.
 4. Nauczyciele – wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców:
  1) z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczymi w danej klasie,
  2) z podstawami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi osiągnięć uczniów,
  3) z warunkami, sposobem oraz kryteriami ocen zachowania,
  4) z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  5) podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

§ 34

 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
  2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  3) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz rozpoznawanie szczególnych uzdolnień,
  5) opracowanie Przedmiotowego Systemu Nauczania.

§ 35

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów,
  3) troska o prawidłową strukturę zbiorów, ich stan i właściwe opracowanie informacyjno–biblioteczne,
  4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  5) realizacja zadań dydaktyczno–wychowawczych przewidzianych w planach pracy szkoły na dany rok szkolny,
  6) popularyzacja piśmiennictwa pedagogicznego wśród nauczycieli,
  7) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową i informacyjną,
  8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  9) współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami, szkołami i bibliotekami różnych typów poprzez:
  a) wspólne organizowanie imprez okolicznościowych, lekcji bibliotecznych,
  b) propagowanie czytelnictwa,
  c) wymiana informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych,
  d) wymiana doświadczeń zawodowych – uczestnictwo w spotkaniach i dyskusjach na tematy zawodowe,
  10) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  11) przeprowadzanie inwentaryzacji (skontrum) księgozbioru biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36

PEDAGOG

 1. Do zadań pedagoga należy:
  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów,
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju uczniów,
  3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
  4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Bezpośredni nadzór nad pedagogiem szkolnym pełni Dyrektor Szkoły.

§ 37

LOGOPEDA

 1. Do zadań logopedy należy:
  1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
  2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie ich zaburzeń,
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
  4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 38

DORADCA ZAWODOWY

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
  5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  6) wspieranie nauczyciel, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 39

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 1. Na terenie szkoły funkcjonuje Rzecznik Praw ucznia. Funkcję tę pełni nauczyciel wybierany przez uczniów.
 2. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia w szkole należą:
  1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
  2) zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli,
  3) propagowanie praw ucznia i dziecka,
  4) współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
  5) świadczenie pomocy uczniom,
  6) prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem,
  7) współdziałanie w realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
 3. Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
 4. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego regulaminu.
 5. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.

§ 40

KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

 1. W szkole wprowadza się stanowisko szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Do zadań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:
  1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
  2) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej,
  3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określenie najważniejszych zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie na dany rok szkolny,
  4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego,
  5) udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
  6) pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży,
  7) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły,
  8) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły.

§ 41

INNI PRACOWNICY

 1. Przez innych pracowników szkoły rozumie się zatrudnionych w szkole: intendenta, pomoc nauczyciela, sprzątaczki, konserwatora, personel kuchenny, jeżeli na ich zatrudnienie zezwalają stosowne przepisy.
 2. Zasady zatrudniania osób, o których mowa w pkt.1, określają odrębne przepisy.
 3. Zakres obowiązków, czynności i odpowiedzialności dla innych pracowników szkoły szczegółowo ustala Dyrektor Szkoły.

Rozdział VI RODZICE

§42

RODZICE

 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego pokolenia ma dom rodzinny.
 2. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania również w szkole.
 3. Rodzice mają prawo do:
  1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
  2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  3) uzyskiwania rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  4) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§43

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:
  1) zapisanie dziecka do szkoły podstawowej do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat,
  2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  4) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
  5) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy.

§44

 1. Zasady współdziałania szkoły z rodzicami:
  1) nauczyciele wspomagają rodziców w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
  2) współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i zrozumienia racji obu stron,
  3) współdziałanie zapewnia rodzicom znajomość celów i zadań szkoły, znajomość przepisów prawa oświatowego, uzyskanie bieżącej informacji na temat swojego dziecka,
  4) formami współdziałania szkoły z rodzicami są zebrania rodziców, spotkania rady klasowej z wychowawcą, spotkania rady rodziców z Dyrektorem Szkoły, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą klasy, nauczycielami, Dyrektorem Szkoły,
  5) indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócić lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami, rodzice poprzez swoje organa (rada klasowa , rada rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników,
  6) w przypadkach, kiedy w odczuciu rodzica nauczyciel naruszył prawa ucznia, rodzic ma prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły. W rozstrzygnięciu sporu powinny brać udział wszystkie zainteresowane strony,
  7) rodzic ma prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły w formie pisemnej lub ustnej. Dyrektor zobowiązany jest w terminie 7 dni rozpatrzyć skargę i powiadomić o jej rozstrzygnięciu zgłaszającemu.

§45

 1. Każdą absencję ucznia w szkole powinien usprawiedliwić na piśmie rodzic w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły.
 2. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych winno być przedstawiane w formie:
  1) zaświadczenia lekarskiego,
  2) oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
  3) poprzez dziennik elektroniczny Librus z konta rodzica.
 3. Rodzic zobowiązany jest zawiadomić w ciągu 3 dni – ustnie lub telefonicznie – wychowawcę klasy o dłuższej nieobecności swojego dziecka w szkole.
 4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie roku szkolnego na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Zwalnianie uczniów z lekcji:
  1) uczeń nie może opuścić lekcji bez pisemnego zwolnienia rodziców,
  2) uczeń przedstawia zwolnienie wychowawcy lub nauczycielowi, z którym będzie miał lekcje, przed wyjściem ze szkoły w dniu zwolnienia. Od tego momentu odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice,
  3) w przypadku zdarzeń losowych w szkole, wychowawca, pedagog lub nauczyciel powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji. Nieobecność jest wówczas automatycznie usprawiedliwiona.
 6. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego:
  1) jednorazowe uzasadnione zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego rodzice wpisują na kartkach. Uczeń przedstawia zwolnienie przed lekcją wychowania fizycznego. Zwolnienia są przechowywane przez nauczycieli wychowania fizycznego,
  2) decyzję o długotrwałym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego wydaje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 7. Uczeń, który jest zwolniony tylko z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek:
  1) przebywać pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego razem ze swoją grupą,
  2) na pisemny wniosek rodzica pozostawać pod jego opieką (obecność usprawiedliwiona).
 8. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec wagarowaniu dziecka, ściśle współpracując z wychowawcą. Szczególnie ważna jest kontrola frekwencji dziecka podczas zebrań i konsultacji indywidualnych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem godzin do dyspozycji rodziców.

Rozdział VII UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§46

 1. Uczeń ma prawo do :
  1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym, prywatności, poszanowania i godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego spraw i problemów pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
  4) pomocy w przypadku trudności w nauce,
  5) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego,
  6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
  7) korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły:
  1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
  2) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie się zachowywać w trakcie ich trwania,
  3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
  4) współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej,
  5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  6) właściwie zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
  7) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
  8) przebywać w pomieszczeniach szkolnych tylko w obecności nauczyciela, przestrzegać regulaminów znajdujących się w pracowniach, gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej,
  9) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy,
  10) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzegać zasad higieny osobistej,
  11) uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w określonym w statucie stroju szkolnym; strój ten powinien być czysty, schludny; zabrania się noszenia ekstrawaganckich strojów; bluzki powinny zakrywać ramiona, plecy i sięgać do bioder,
  12) posiadania stroju galowego w następujące dni: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, egzamin dla klas ósmych,
  13) całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć bez zgody nauczyciela,
  14) uczeń może korzystać podczas zajęć edukacyjnych z dyktafonów jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie,
  15) usprawiedliwiać w określony w statucie szkoły sposób nieobecności na zajęciach lekcyjnych,
  15a) uczeń pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwić nieobecność w szkole. Usprawiedliwienie należy przedłożyć wychowawcy w terminie 7 dni
  od powrotu do szkoły. Brak usprawiedliwienie w wyznaczonym jest równoznaczne z nieusprawiedliwieniem nieobecności.
  16) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów.

§ 48

 1. Szkoła przewiduje następujące nagrody dla uczniów:
  1) pochwała na forum klasy,
  2) pochwała na apelu,
  3) dyplom,
  4) nagrody książkowe lub rzeczowe,
  5) list pochwalny dla rodziców,
  6) zamieszczanie listy wzorowych uczniów na tablicy ogłoszeń po każdym semestrze nauki,
  7) inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w różnych dziedzinach życia szkoły np. wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie dla wyróżniających się uczniów.
 2. Podstawę do przyznania nagród stanowią:
  1) wyniki w nauce,
  2) aktywność społeczna,
  3) osiągnięcia sportowe,
  4) aktywna działalność w organizacjach,
  5) wzorowa postawa,
  6) inne osiągnięcia ucznia.
 3. Nagrody przyznawane są przez szkołę na wniosek Dyrektora Szkoły, poszczególnych nauczycieli lub któregoś z organów szkoły.
 4. Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez Dyrektora Szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski.

§ 49

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybienie obowiązkom uczeń może zostać ukarany:
  1) ograniczeniem udziału w imprezach szkolnych,
  2) naganą wychowawcy,
  3) naganą dyrektora,
  4) przeniesieniem do równoległej klasy.
 2. Za zgodą Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły może przenieść ucznia do innej szkoły, gdy ten:
  1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu ucznia lub nauczyciela,
  2) dopuszcza się kradzieży,
  3) wchodzi w kolizję z prawem,
  4) demoralizuje innych uczniów,
  5) permanentnie narusza postanowienia statutu.
 3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. O nałożonej karze informuje się rodziców.
 5. Kary, z wyjątkiem wymienionej w ust. 1 pkt. 1 i 2 nakłada Dyrektor Szkoły.
 6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 7. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.
 8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły jest ostateczne.
 9. Na winnych zniszczenia mienia społecznego (wandalizm) spoczywa obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 10. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

Rozdział VIII OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 50

 1. Ocenianiu podlegają;
  1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2) zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszej szkole,
  4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej w szkole skali,
  6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa niniejszy statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

§ 51

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  4) przedmiotowym systemie oceniania, który określa w/w zasady.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 52

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1) bieżące,
  2) klasyfikacyjne:
  a) śródroczne i roczne,
  b) końcowe.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
  a) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
  Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną,
  b) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przekazywane uczniowi na zajęciach dydaktycznych,
  c) nauczyciel udostępnia na bieżąco do wglądu rodzicom sprawdzone prace pisemne uczniów.
 3. Dokumentacja stwierdzająca osiągnięcia ucznia jest przechowywana u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.
 4. Wszelkie prace pisemne ucznia przechowywane będą przez okres jednego roku szkolnego. Po tym okresie na życzenie uczniów lub rodziców prace mogą być przekazane uczniowi.

§ 53

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno– terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów,
  2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,
  3) posiadającego opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej,
  4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1) – 3), który objęty jest pomocą psychologiczno–pedagogiczna w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

§ 54

 1. Przy ustalaniu oceny z techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel powinien brać pod uwagę oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia, także wywiązywanie się z obowiązków, w tym systematyczność uczęszczania na zajęcia oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
 3. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.

§ 55

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń. Podstawą do takiego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca jakich ćwiczeń i przez jaki okres nie może wykonywać uczeń. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje ucznia i jego rodziców z dostosowanymi wymaganiami na piśmie.
 4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 56

TRYB KLASYFIKOWANIA ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1) śródrocznej i rocznej,
  2) końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych – określonych w szkolnym planie nauczania – i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według skali określonej w statucie szkoły, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych – określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno– terapeutycznym.
 4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym na konferencji sierpniowej nowego roku szkolnego.
 5. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej rodzice informowani są o zagrażających ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania:
  a) formą powiadomienia jest: rozmowa informująca potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym i podpisem rodzica, list polecony, rozmowa telefoniczna potwierdzona wpisem do zeszytu rozmów telefonicznych (sekretariat szkoły).
 6. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania jest wystawiana 5 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Po tym terminie ocena z zajęć dydaktycznych nie może ulec zmianie. Wyjątek stanowi ocena śródroczna zachowania. W przypadku wystąpienia w tym czasie negatywnych zachowań ucznia ocena może zostać zmieniona na konferencji śródrocznej.
 7. Informację o otrzymanych przez ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania otrzymują rodzice na zebraniu zorganizowanym po śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej. Uczeń pełnoletni jest informowany o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i ocenie śródrocznej zachowania przez nauczycieli.
 8. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek posiadania w teczce wychowawcy potwierdzonych przez rodziców ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocen śródrocznych zachowania.
 9. Wystawienie śródrocznej oceny niedostatecznej obliguje nauczyciela przedmiotu, wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego do ustalenia możliwości poprawy oceny i podania uczniom i rodzicom warunków tej poprawy w II półroczu.
 10. Oceny cząstkowe uzyskane przez uczniów po śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej wpisywane są do dziennika lekcyjnego na II półrocze.
 11. Na klasyfikację końcową składają się;
  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,
  2) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
  3) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 12. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 13. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych – określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym,
 14. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych – określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali obowiązującej w naszej szkole.
 15. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych – określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym.
 16. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej rodzice informowani są o zagrażających ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach zachowania:
  a) formą powiadomienia jest: rozmowa informująca potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym i podpisem rodzica, list polecony, rozmowa telefoniczna potwierdzona wpisem do zeszytu rozmów telefonicznych (sekretariat szkoły).
 17. Na tydzień przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej rodzice są informowani o przewidywanych dla ucznia ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych. Ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej.
 18. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej rodzice są informowani o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie zachowania. Ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej. Uczeń pełnoletni jest informowany o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania przez nauczycieli.
 19. W terminie trzech dni od daty wystawienia przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocen rocznych zachowania wychowawca klasy powiadamia o tym ucznia i jego rodziców w formie pisemnej. Informacja jest podpisana przez rodzica lub wysłana pocztą za potwierdzeniem odbioru.
 20. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek posiadania w teczce wychowawcy potwierdzonych przez rodziców przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocen rocznych zachowania.
 21. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a oceny zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia:
  1) zasięganie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:
  a) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego; arkusz pomocniczy jest przechowywany przez wychowawcę w teczce wychowawcy,
  b) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażenia opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych.
  2) Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinach wychowawczych, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym.
 22. W przypadku braku możliwości wystawienia ocen klasyfikacyjnych przez uprawnione osoby ocenę wystawia zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy oraz dwóch nauczycieli uczących w danej klasie wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 23. W przypadku klasyfikacyjnej oceny zachowania w zespole nauczycieli wychowawcę zastępuje pedagog/psycholog szkolny.
 24. W klasach I – III za uprawnionego nauczyciela ocenę klasyfikacyjną wystawia inny, wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz pedagog szkolny (w przypadku braku pedagoga zastępuje go dwóch innych nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły).
 25. Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej oceny rocznej na wyższą, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna jest, jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżona. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w formie pisemnej lub praktycznej
  (z przedmiotów takich jak: informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika) na pisemny wniosek rodziców złożony do wychowawcy klasy w terminie dwóch dni od daty uzyskania wiadomości o przewidywanej ocenie.
  1) ubiegający się o poprawienie oceny z danego przedmiotu zgłasza się do nauczyciela tego przedmiotu w celu ustalenia terminu i formy sprawdzianu wiadomości,
  2) sprawdzian wiadomości musi być przeprowadzony przed terminem ostatecznego wystawienia ocen rocznych,
  3) sprawdzian ten przeprowadza się wyłącznie w formie pisemnej,
  4) z przedmiotów takich jak: informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń
  praktycznych,
  5) zadania sprawdzianu muszą odpowiadać poziomowi wymagań na ocenę, o którą ubiega się uczeń. Sprawdzian zostanie zaliczony po uzyskaniu
  przez ucznia, co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia,
  6) uczeń może podejmować próbę poprawy oceny tylko jeden raz,
  7) nauczyciel informuje ucznia o ostatecznej ocenie w dniu jej poprawy,
  8) wystawiona przez nauczyciela przedmiotu ocena klasyfikacyjna roczna jest ostateczna.
 26. Uczeń, lub rodzice, nie później niż dwa dni po uzyskaniu informacji o rocznej przewidywanej ocenie zachowania mogą złożyć pisemny wniosek kierowany do Dyrektora Szkoły o podwyższenie tej oceny.
  1) powyższy wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę oceny zachowania,
  2) Dyrektor Szkoły przekazuje wniosek wychowawcy klasy, który ponownie wraz z zespołem klasowym nauczycieli, pedagogiem analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym:
  a) zespół ponownie analizuje zeszyt pochwał i uwag,
  b) analizuje arkusz ocen proponowanych przez nauczycieli przedmiotów,
  c) analizuje sytuację rodzinną, zdrowotną oraz inne okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana.
  3) wychowawca po zapoznaniu się z opinią zespołu podejmuje decyzję o ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 27. W przypadku półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nieodpowiedniej lub nagannej uczeń zawiera z wychowawcą indywidualny kontrakt, w którym wyraża chęć podjęcia działań zmierzających do poprawy zachowania tj. pracy na rzecz szkoły i innych zgodnych z kontraktem.

§ 57

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.
  2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 58

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według określonej skali:
  1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował całość materiału, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), miejskim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
  2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym poziom podstawowy, sprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
  4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez tego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
  6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
  1a. Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu danego semestru (roku) z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia i społeczeństwo, historia, matematyka, przyroda, geografia, biologia, fizyka, chemia, zajęcia komputerowe, wiedza o społeczeństwie, religia.
  1b. Zasady przyznawania ocen semestralnych (rocznych):
średnia ważonaocena semestralna (roczna)
0,0 – 1,5niedostateczny
1,51 – 2,5dopuszczający
2,51 – 3,5dostateczny
3,51 – 4,5dobry
4,51 – 5,5bardzo dobry
5,51 – 6,0celujący


1c. Ocenianie semestralne (roczne) opiera się na założeniu różnych wag dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętnościWagi
Formy pisemne: prace klasowe, sprawdziany, testy, badania wyników 3
Formy pisemne: kartkówki, dyktanda, wypracowania, prace dodatkowe (referaty), formy doświadczalne, praktyczne 2
Formy ustne: odpowiedzi, wypowiedzi klasowe (dyskusja, dialog, wyrażanie swojej myśli), zadania domowe 1

1d. Nauczyciel ma prawo sam określić wagę dla dodatkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, które podlegają ocenie ucznia i nie są ujęte w statucie szkoły.
1e. Ocenę semestralną (roczną) ustala się wg następującego wzoru:

1f. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.
1g. Nauczyciel ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę ze swojego przedmiotu. Podwyższona lub obniżona ocena musi zostać umotywowana. Informację taką nauczyciel przedmiotu przekazuje do wychowawcy.

 1. Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”. Przy ocenach cząstkowych z form pisemnych sprawdzania wiedzy (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, test) stosujemy znaki „+”, „–” według zasady:
  a) górna granica punktacji, „ocena z plusem”,
  b) środkowa granica punktacji, „ocena pełna”,
  c) dolna granica punktacji, „ocena z minusem”.
 2. Aktywność premiujemy oceną w postaci znaku „+”, którą zapisujemy w dzienniku. Za trzy „+”uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 4 „+” ocenę celującą.
 3. Formy aktywności:
  a) wykonanie pomocy do lekcji,
  b) udział w konkursach,
  c) gry symulacyjne,
  d) przygotowanie scenek,
  e) udział w lekcji,
  f) referaty.
 4. Uczeń ma prawo do czterokrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania do lekcji, a w przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania.
 5. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy:
  a) brak zeszytu,
  b) brak zeszytu ćwiczeń,
  c) brak gotowości do odpowiedzi,
  d) brak pomocy potrzebnych do lekcji,
  e) brak pracy domowej,
  f) brak stroju sportowego.
 6. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde następne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 7. W dzienniku zajęć lekcyjnych ocenianie uczniów odnotowuje się kolorem niebieskim z wyjątkiem:
  1) sprawdzian, kartkówka – kolor zielony,
  2) oceny roczne przewidywane – kolor zielony.

§ 59

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1) formy ustne:
  a) odpowiedzi,
  b) wypowiedzi w klasie (dyskusja, dialog, wyrażenie swojej myśli),
  2) formy pisemne:
  a) praca klasowa, sprawdzian,
  b) kartkówka,
  c) zadania domowe,
  d) dyktanda,
  e) testy,
  f) prace dodatkowe, np. referaty,
  3) formy doświadczalne, praktyczne (dotyczące zajęć, na których uczniowie ćwiczą i kontrolują sprawność oraz umiejętności praktyczne), projekty,
  4) testy sprawnościowe.
 2. Określenie liczby ocen w semestrze w zależności od przedmiotu:
  1) minimum 5 ocen w semestrze, gdy jest 2 i więcej godzin tygodniowo,
  2) minimum 3 oceny w semestrze, gdy jest 1 godzina w tygodniu.
 3. Prace pisemne w formie sprawdzianów oceniane są według systemu punktowego, ustalone punkty muszą być przeliczone na oceny według następującej skali:
procentowy udział punktówocena
0 – 30%nd
31 – 50%dp
51 – 70%dst
71 – 85%db
86 – 97%bdb
98 – 100%cel

 1. Uczeń, który był nieobecny w szkole w przypadku długotrwałej nieobecności podczas określonej formy sprawdzania i oceniania, może:
  1) wykonywać zadanie w innym czasie,
  2) wykonywać zadanie w innej formie.
 2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście ma obowiązek napisać tę pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem, do 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.
 3. Praca klasowa, sprawdzian, test – zależnie od specyfiki przedmiotu – napisane na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, mogą być poprawione. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń ma prawo poprawiać pracę tylko raz. Poprawa pracy ma formę pisemną. Praca klasowa, sprawdzian test napisany przez ucznia na ocenę niesatysfakcjonującą, obejmuje ten sam zakres materiału, ale odmienne pytania.
 4. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym w rubryce oceny następujących skrótów: np. – nieprzygotowany, nb – nieobecny, bp – brak pracy.

§ 60

 1. Częstotliwość i różnorodność oceniania:
  1) w ciągu tygodnia nie może być więcej niż dwie prace klasowe, sprawdziany, testy, obejmujące dział materiału,
  2) w ciągu dnia nie może być więcej niż jedna praca klasowa, sprawdzian, test, obejmujące dział materiału,
  3) w tygodniu nie może być więcej niż pięć kartkówek,
  4) w ciągu dnia nie może być więcej niż jeden sprawdzian i jedna kartkówka,
  5) w ciągu dnia mogą być maksymalnie dwie kartkówki,
  6) w klasach I – III raz w miesiącu oceniane są karty pracy sprawdzające przyrost wiedzy uczniów. Maksymalnie dwa razy w tygodniu odbywają się dyktanda a dwa razy w miesiącu pisanie z pamięci .
 2. Każda praca klasowa, sprawdzian, test powinna być zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treść i umiejętności.
 3. Nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym planowane prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym planowane sprawdziany, prace klasowe, testy.
 4. W dniu, w którym uczniowie piszą test kompetencyjny lub poddawani są badaniu wyników nauczania, nie może wystąpić żadna kartkówka lub sprawdzian.
 5. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji trwające od 15 do 20 minut nie muszą być zapowiadane. Maksymalna ocena z kartkówki to ocena „bardzo dobra”. Poprawa kartkówki może mieć formę ustną lub pisemną i musi się odbyć w terminie do 7 dni od uzyskania oceny przez ucznia.
procentowy udział punktówocena
0 – 30 %nd
31 – 50 %dp
51 – 74 %dst
75 – 89 %db
90 – 100 %bdb


6. Nauczyciel zobowiązany jest poprawić pracę klasową w ciągu 14 dni, a kartkówkę w ciągu 7 dni.
7. Nauczyciel jest zobowiązany kontrolować systematyczność odrabiania prac domowych ucznia.

§ 61

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
  1) stopień celujący – cel (6),
  2) stopień bardzo dobry – bdb (5),
  3) stopień dobry – db (4),
  4) stopień dostateczny – dst (3),
  5) stopień dopuszczający – dp (2),
  6) stopień niedostateczny – ndst (1).

2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi:
1) w klasach I – III ocena bieżąca i cząstkowa występuje w skali:
a) W – WSPANIALE,
b) B – BARDZO DOBRZE,
c) D – DOBRZE,
d) N – NIEŹLE,
e) P – POPRACUJ,
2) zakres wymagań do wyżej podanej skali ocen:
a) WSPANIALE – uczeń wyróżniająco opanował określone treści i umiejętności,
b) BARDZO DOBRZE – uczeń bez pomocy nauczyciela prawidłowo wykonał określone ćwiczenia, bardzo dobrze opanował umiejętności,
c) DOBRZE – uczeń prawidłowo opanował określone umiejętności, lecz przyswojenie niektórych treści wymaga dodatkowych ćwiczeń,
d) NIEŹLE – uczeń słabo opanował określone treści, wymaga dodatkowej pracy uzupełniającej braki i istniejące luki w przyswojonym materiale,
e) POPRACUJ – uczeń nie osiągnął określonych umiejętności i wiadomości, wymaga dodatkowej pracy,
3) uczniowie klas I – III po zakończeniu trzyletniego cyklu nauczania otrzymują dyplomy ukończenia I etapu kształcenia.

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 62

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowany są ocenami opisowymi.
  2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 63

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7) okazywanie szacunku innym osobom,
 2. Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami:
  Wzorowe – 200 punktów więcej
  Bardzo dobre 151 – 199
  Dobre 100 – 150
  Poprawne 51 – 99
  Nieodpowiednie 21 – 50
  Naganne 20 i mniej
  2a) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 125 pkt., które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu półrocza może zwiększać lub tracić.
 4. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując różnorodne, pozytywne działania.
 5. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje negatywne zachowania.
 6. Punkty za zachowania pozytywne uczeń otrzymuje za następujące działania:
  1) udział w konkursach i zawodach sportowych (ilość punktów):
punkty za:w konkursach szkolnychw konkursach pozaszkolnych
Udział. W przypadku otrzymania minimum 50% punktów w konkursie szkolnym510
I miejsce1015
II miejsce813
III miejsce611

2) dodatkowa punktacja za konkursy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
10 – 20 pkt. w zależności od rangi konkursu,
3) współudział w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych (akademie, apel, konkursy, projekty):
a) udział w części artystycznej (wiersz, rola w przedstawieniu, śpiew, gra) 5 – 10 pkt.,
b) pomoc przy wykonywaniu dekoracji lub rekwizytów, przygotowanie sali do imprezy 1 – 5 pkt.,
c) udział w nieobowiązkowych imprezach kulturalnych 5 – 10 pkt.,
4) udział w organizowaniu akcji charytatywnych 5 pkt., nie więcej jednak niż 10 w półroczu.
5) systematyczny i aktywny udział w kołach zainteresowań 5 – 10 pkt.,
6) inicjowanie i podjęcie dodatkowych prac na rzecz klasy i szkoły 5 – 10 pkt.,
7) udział w pracach na terenie szkoły:
a) pomoc w organizowaniu dyskotek 1 – 5 pkt.,
b) wykonanie plakatów 3 pkt.,
c) wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym 5 pkt.,
8) aktywne pełnienie funkcji w klasie:
a) przewodniczący, zastępca i skarbnik 1 – 10 pkt. w półroczu,
b) inne działania stałe 5 – 10 pkt. w półroczu,
9) praca na rzecz klasy:
a) wykonanie gazetki, plakatu, transparentu 1 – 5 pkt.,
b) przyniesienie pomocy (materiałów) przydatnych w klasie (gąbka, zeszyt, materiały dekoracyjne, papier ksero, przyniesienie kwiatka) 1 – 5 pkt.,
10) pełnienie funkcji w organizacji szkolnej SU:
a) aktywne i rzetelne wypełniania obowiązków 5 – 10 pkt. w półroczu,
11) pomoc koleżeńska (w czasie wyznaczonych dyżurów) 2 pkt. za spotkanie,
12) punktacja za surowce wtórne:

surowiecilośćliczba punktów
baterie10 -20 sztuk
powyżej 20 sztuk
+ 1
+ 1 za każde kolejne 20 sztuk, nie więcej niż + 10 w półroczu
makulatura1 – 20 kg
powyżej 20 kg
+ 1
+ 1 za każde kolejne 20 kg, nie więcej niż + 10 w półroczu
nakrętki200 sztuk – 1 punktnie więcej niż +10 w półroczu


13) uczeń otrzymuje +10 punktów za brak jakichkolwiek uwag w półroczu.
14) uczeń otrzymuje + 10 punktów za 100 % frekwencji w półroczu.
15) Uczeń otrzymuje dodatkowo +5 punktów za 100 % frekwencji w miesiącu.

 1. Palenie tytoniu (zarówno w tradycyjnej formie jak i papierosów elektronicznych) wnoszenie na teren szkoły oraz spożywanie alkoholu i środków odurzających w tym dopalaczy, stosowanie lub bycie pod ich wpływem jest surowo zakazane. Zakaz ten obowiązuje także na wycieczkach szkolnych i innych formach zajęć szkolnych.
  Uczeń traci punkty za zachowania negatywne, jeżeli popełni jeden z poniższych czynów karalnych:
  1) przynosi do szkoły przedmioty i substancje niebezpieczne – traci 15 pkt.
  2) fałszuje podpisy, usprawiedliwienia, zwolnienia itp. – traci 20 pkt.
  3) kradnie – traci 30 pkt.,
  4) pali papierosy lub e – papierosy – traci 30 pkt.,
  5) spożywa alkohol – traci 30 pkt.,
  6) zażywa narkotyki, stosuje inne środki odurzające, rozprowadza je – traci 50 pkt.,
  O czynach karalnych popełnianych przez nieletnich informowana będzie policja i sąd rodzinny, w przypadku ucznia pełnoletniego policja i sąd.
  7) uczeń traci punkty za zachowania negatywne – tabela poniżej:
L.P.Rodzaj przewinieniaIlość punktów ujemnychCzęstotliwość
1Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć (rozmawianie, jedzenie, hałasowanie itp.)1 – 5każdorazowo, za wpisaną uwagę do zeszytu
2Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (np. arogancja, niegrzeczne i niekulturalne odpowiedzi itp.) 1 – 20 każdorazowo, za zgłoszone przewinienie
3punkt usunięty
4Farbowanie włosów, makijaż, pomalowane paznokcie10za każdym razem
5Piercing10Wychowawca klasy
6Nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych, naganne zachowanie w czasie wyjść poza teren szkoły, w czasie wycieczek pod opieką nauczyciela 1 – 10 każdorazowo, w zależności od szkodliwości przewinienia
7 punkt usunięty
8Brak zmiennego obuwia 1każdorazowo
9Zaśmiecanie otoczenia1 – 5każdorazowo
10Okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie1 – 10każdorazowo
11Wulgarne słownictwo i agresja słowna10każdorazowo
12Upublicznianie w sieci (lub innych miejscach) filmów i fotografii bez zgody obecnych na nim osób20każdorazowo
13Przynoszenie i używanie napojów energetycznych10każdorazowo
14Udział w bójkach i agresja fizyczna:
1) za pobicie,
2) wywołanie bójki,
3) bierne uczestnictwo (np. dopingowanie do bójki)
5 – 30
5 – 20
5
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
15Bieganie podczas przerw5każdorazowo
16Niszczenie mienia szkolnego5 – 20każdorazowo
17Spisywanie prac domowych5każdorazowo
18Spóźnienia na zajęcia1za każdą godzinę spóźnienia
19Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia:
1) za ucieczkę z lekcji,
2) za jeden dzień wagarów,
3) za samowolne opuszczenie terenu szkoły (w czasie zajęć lekcyjnych),

10
15
20

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
20Brak stroju galowego w określone Statutem dni.
Brak właściwego stroju podczas pobytu w szkole
2
5
każdorazowo
każdorazowo
21Niewłaściwe zachowanie na przerwie – pisk, krzyk5każdorazowo
22Używanie w trakcie zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych bez zgody nauczyciela.
10każdorazowo
23Zakaz nagrywania i robienia zdjęć10każdorazowo
24Nagana Dyrektora Szkoły30każdorazowo
25Nagana wychowawcy20każdorazowo
26Filmowanie, nagrywanie oraz robienie zdjęć bez zgody osób nagrywanych20każdorazowo
27Używanie na terenie szkoły głośników5każdorazowo
28W przypadku innych przewinień nie wymienionych w Statucie decyduje zespół wychowawczy.

8) Uczeń otrzymuje pięć razy upomnienie, jeżeli przychodzi do szkoły w makijażu, pomalowanych paznokciach. Rodzice są informowani pisemnie przez wychowawcę o niestosowaniu się przez dziecko do statutu szkoły. Po wyczerpaniu limitu upomnień następuje obniżenie oceny zachowania o jedną w dół, bez względu na liczbę punktów. Jeżeli uczeń nadal nie stosuje się do regulaminu, wychowawca ma prawo zastosować dalsze kary przewidziane statutem szkoły.

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe,
  2) bardzo dobre,
  3) dobre,
  4) poprawne,
  5) nieodpowiednie,
  6) naganne.
  9. Ocena zachowania uczniów klas IV – VIII wystawiona jest przez wychowawcę na podstawie punktacji. Uwagi pozytywne i negatywne zapisywane są w zeszycie uwag i pochwał umieszczonym w dzienniku lekcyjnym. (Zapis w zeszycie powinien zawierać: datę, przedmiot, określenie za co uczeń otrzymuje punkty, ilość punktów oraz podpis nauczyciela).

10. Punktacja pod koniec półrocza wpisywana jest do dziennika według wzoru:

ilość punktów ujemnychilość punktów dodatnichostateczny wynik punktowyocena zachowania

11. Wychowawca klasy ma prawo podwyższyć ocenę zachowania za inne osiągnięcia, zachowania, postawy nie ujęte w szkolnym systemie oceniania zachowania. Uzasadnienie wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy.
12. Wychowawca klasy ma prawo obniżyć ocenę zachowania za zachowania, postawy nie ujęte w szkolnym systemie oceniania zachowania. Uzasadnienie wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy.
13. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest oceną ostateczną.
14. Oceny zachowania dokonuje się na koniec każdego półrocza nauki.
15. Ocenę roczną z zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch półroczy nauki.
16. W przypadku uzyskania przez ucznia punktów ujemnych:
1) powyżej –10 – niemożliwe jest uzyskanie oceny wzorowej, bez względu na ilość uzyskanych punktów w półroczu,
2) powyżej –20 – niemożliwe jest uzyskanie oceny bardzo dobrej, bez względu na ilość uzyskanych punktów w półroczu,
3) powyżej –30 – niemożliwe jest uzyskanie oceny dobrej, bez względu na ilość uzyskanych punktów w półroczu,
4) powyżej –40 punktów – niemożliwe jest otrzymanie oceny poprawnej, bez względu na ilość uzyskanych punktów w półroczu.
17. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi:
1) uwzględniany jest w nich rozwój społeczno–emocjonalny dziecka, są opinią o wypełnianiu przez ucznia:
a) podstawowych obowiązków szkolnych,
b) jego kultury osobistej,
c) określany jest stosunek do nauczyciela, kolegów i innych osób,
d) zaangażowanie ucznia w życie wspólnoty szkolnej i wykonywanie powierzonych zadań,
2) do oceniania bieżącego zachowania ucznia wykorzystywane są symbole:
W – Wspaniale
B – Bardzo Dobrze
D – Dobrze
N – Nieźle
P – Popracuj
3) roczną ocenę opisową z zachowania sporządza wychowawca klasy po wcześniejszym zasięgnięciu ustnej, a w uzasadnionych przypadkach pisemnej opinii od nauczycieli uczących w danej klasie – w szczególnie trudnych przypadkach tryb postępowania podejmuje Rada Pedagogiczna,
4) kryteria rocznej oceny opisowej:
a) podstawowe obowiązki szkolne:
szczegółowy zakres wyżej podanych symboli:
W – jest uczniem wyróżniającym się wśród społeczności uczniowskiej, powierzone zadania wypełnia w sposób dokładny i solidny, pracuje systematycznie i samodzielnie, jego postawa jest godna naśladowania, jest wzorem dla innych,
B – uczeń prawidłowo realizuje powierzone zadania, pracuje wytrwale i starannie, jest zdyscyplinowany i punktualny, słucha poleceń nauczyciela,
D – uczeń stara się realizować powierzone zadania, jest przygotowany do zajęć, wywiązuje się ze swoich zobowiązań, kończy rozpoczętą pracę, stara się wypełniać polecenia nauczyciela na miarę swoich możliwości,
N – uczeń nie zawsze prawidłowo wypełnia powierzone zadania, zdarzają mu się spóźnienia, nie zawsze jest przygotowany do zajęć,
P – uczeń często nie wypełnia powierzonych zadań, obowiązki ucznia wykonuje niestarannie i niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do zajęć,
b) kultura osobista:
szczegółowy zakres wyżej podanych symboli:
W – uczeń swym zachowaniem wobec innych uczniów i dorosłych daje przykład innym, zawsze używa zwrotów grzecznościowych, wyróżnia się wśród społeczności uczniowskiej, jego postawa jest godna do naśladowania, dba o swój wygląd,
B – uczeń używa zwrotów grzecznościowych, jest grzeczny wobec kolegów i osób dorosłych, dba o estetyką miejsca pracy, zwraca uwagę na swój wygląd,
D – uczeń stara się pamiętać o zwrotach grzecznościowych, jego stosunek do innych nie budzi zastrzeżeń,
N – uczeń rzadko używa zwrotów grzecznościowych, zdarza się, że jego zachowanie w stosunku do innych jest nieprawidłowe,
P – uczeń używa wulgarnych słów, nie stosuje zwrotów grzecznościowych, jego stosunek do innych budzi zastrzeżenia, nie dba o swój wygląd i o estetykę miejsca pracy,
c) stosunek do nauczycieli, kolegów i innych osób:
szczegółowy zakres wyżej podanych symboli:
W – uczeń w widoczny sposób okazuje szacunek osobom starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły, akceptuje ludzi mimo ich inności, różnic w wyglądzie i zachowaniu, potrafi nawiązywać koleżeńskie kontakty i przestrzega zasad obowiązujących w grupie, rozwiązuje konflikty drogą pokojową, bez agresji i przemocy,
B – uczeń okazuje szacunek osobom starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły poprzez używanie zwrotów grzecznościowych, jest tolerancyjny wobec innych ludzi, nawiązuje kontakty z rówieśnikami, nie wchodzi w konflikty,
D – uczeń stara się okazywać szacunek starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły, próbuje nawiązywać pozytywne kontakty z rówieśnikami,
N – uczeń nie zawsze okazuje szacunek osobom starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły, nie radzi sobie z negatywnymi emocjami, przejawia agresję i popada w konflikty z rówieśnikami,
P – uczeń nie okazuje szacunku osobom starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły, jest agresywny, arogancki i stosuje przemoc wobec rówieśników, popada w konflikty z otoczeniem,
d) zaangażowanie w życie wspólnoty szkolnej i w wykonywanie powierzonych zadań:
szczegółowy zakres wyżej podanych symboli:
W – uczeń jest laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych (szkolnych, międzyszkolnych, itp.), osiąga sukcesy w rozgrywkach sportowych i innych (pływanie, gra na instrumencie itp.) kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, inicjuje działania na rzecz innych, uczestniczy w akcjach charytatywnych, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, wykazuje się interesującymi i godnymi naśladowania przez społeczność uczniowską inicjatywami,
B – uczeń chętnie bierze udział w różnych konkursach szkolnych i rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie szkoły zdobywając nagrody lub wyróżnienia, jest wrażliwy na potrzeby innych, uczestniczy w niektórych akcjach charytatywnych, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły,
D – uczeń bierze udział w niektórych konkursach klasowych lub szkolnych, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, udziela pomocy innym, czasem uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole, włącza się w prace na rzecz klasy lub szkoły,
N – uczeń rzadko kiedy angażuje się w życie wspólnoty szkolnej, najczęściej wykonuje powierzone mu zadanie lecz nie wykazuje inicjatywy własnej, czasem włącza się w prace na rzecz klasy,
P – uczeń nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły, niechętnie podejmuje oferowane mu zadania lub nie podejmuje ich wcale.

§ 64

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w półroczu, za który przeprowadzona jest klasyfikacja w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej
  1) wniosek o przeprowadzenie egzaminu musi wpłynąć najpóźniej do dnia zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej,
  2) przed podjęciem decyzji rozpatruje się sytuacje rodzinną ucznia w oparciu o konsultacje z pedagogiem szkolnym.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
  2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nieusprawiedliwionej nieobecności i realizującego indywidualny tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 12. W skład komisji wchodzą:
  1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą skład komisji,
  2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
  4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
  5) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
  § 65 statutu szkoły.
 19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 65 i § 66 ust. 3 statutu szkoły.
 20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 65 niniejszego statutu.

§ 65

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w sytuacji równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy,
  c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  g) przedstawiciel Rady Rodziców.
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 66 ust. 3 statutu.
  7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) skład komisji,
  b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
  c) zadania (pytania) sprawdzające,
  d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) skład komisji,
  b) termin posiedzenia komisji,
  c) wynik głosowania,
  d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Termin ten jest ostateczny.
  10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 66

 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 67 ust. 9.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę oceny uzyskane z tych przedmiotów wpisuje się na świadectwo.
 6. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 67 ust. 9.
 9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 10. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 67

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) skład komisji,
  2) termin egzaminu poprawkowego,
  3) pytania egzaminacyjne,
  4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 68

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
  1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 67 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
  1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

§69

 1. Warunki uzyskania tytułu „prymus”, „najlepszy absolwent” oraz świadectwa z wyróżnieniem:
  1) prymusem zostaje uczeń, którego średnia ocen semestralnych/rocznych wynosi co najmniej 5,0 a ocena z zachowania jest wzorowa,
  2) najlepszym absolwentem zostaje uczeń klasy VIII, który ma najwyższą średnią ocen rocznych spośród prymusów,
  3) począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem,
  a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć,
  4) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§70

 1. Sposoby analizy efektów dydaktycznych:
  1) analiza efektów dydaktycznych w klasie polega na ustnym przedstawieniu wyników procesu dydaktycznego podczas godzin wychowawczych,
  2) analiza efektów dydaktycznych w szkole polega na podsumowaniu wyników procesu dydaktycznego podczas konferencji rady pedagogicznej i zebrań z rodzicami oraz na prowadzeniu badań wyników nauczania według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły.

§71

 1. Procedury ewaluacji oceniania wewnątrzszkolnego:
  1) ocenianie wewnątrzszkolne jest elastyczne i otwarte na wszelkie zmiany i propozycje ze strony uczniów i ich rodziców, zmiany mogą nastąpić na wyraźny wniosek Rady Pedagogicznej, organizacji uczniowskich i rodziców,
  2) zmiany w ocenianiu wewnątrzszkolnym nie mogą nastąpić w czasie trwania roku szkolnego,
  3) szczególnym przypadkiem jest wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu MEN,
  4) o zmianach w ocenianiu wewnątrzszkolnym uczniowie i rodzice zostają powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.

Rozdział IX TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PO KLASIE VIII

§72

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
  1) pierwszego dnia – z języka polskiego,
  2) drugiego dnia – z matematyki,
  3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru,
 2. Egzamin ósmoklasisty trwa:
  1) z języka polskiego – 120 minut,
  2) z matematyki – 100 minut,
  3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, – po 90 minut.
 3. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 4. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej określają odrębne przepisy.
  1) harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym, jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty,
  2) informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty,
  3) w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła na warunkach ogłoszonych w odrębnych przepisach,
  4) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków, lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 6. Dyrektor Szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.
 7. Wykaz Dyrektor Szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
 8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu ósmoklasisty, w szczególności nadzoruje:
  1) przygotowanie sal egzaminacyjnych,
  2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty,
  3) nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów,
  4) przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej,
  5) zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej,
  6) w skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty – nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu,
  7) jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów,
  8) nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której jest zatrudniony.
 10. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:
  1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin,
  2) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany ten egzamin.
 11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
 12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
 13. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 8, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
 14. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików.
 15. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 16. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
 17. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole.
 18. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 19. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
 20. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty:
  1) stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku,
  2) na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  3) w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej,
  4) w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje,
  5) uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
  6) w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
 21. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 22. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 23. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.
 24. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 25. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 26. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 27. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
 28. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się informacje zgodne z odrębnymi przepisami
 29. Protokół zbiorczy, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
 30. Do protokołu zbiorczego, dołącza się:
  1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych,
  2) wykazy,
  3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego.

Rozdział X POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 73

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.
 3. Tradycyjny ceremoniał szkolny jest stale wzbogacany i modyfikowany głównie z inicjatywy i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 4. Szkoła posiada kronikę szkoły.
 5. Szkoła posiada własny sztandar – z jednej strony sztandaru na niebieskim tle widnieje napis: „Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu” oraz otwarta księga z gęsim piórem, z drugiej strony na biało – czerwonym tle godło Polski – orzeł w koronie.

§ 74

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 75

 1. Niniejszy statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym całokształt funkcjonowania szkoły.
 2. Wszelkie uchwały, zarządzenia i decyzje, a także regulaminy powstające w szkole i dotyczące jej funkcjonowania, muszą być zgodne z niniejszym statutem szkoły.

§ 76

 1. Statut szkoły obowiązuje od daty jego uchwalenia do dnia przyjęcia i uchwalenia nowego statutu.
 2. Statut szkoły uchwala Rada Pedagogiczna. Uchwalenie i zmiana statutu muszą być poprzedzone konsultacją z istniejącymi organami szkoły.
 3. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

Tekst jednolity Statutu Szkoły przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2021/2022 z dnia 26.08.2021 r.